Si éles algoritmikus kereskedés

Algoritmikus j´at´ekelm´elet jegyzet V´egh L´aszl´o [email protected] Bevezet´ es A j´at´ekelm´elet a XX. Si éles algoritmikus kereskedés ulet´es´et hagyom´ anyosan Neumann J´anos ´es Oskar Morgenstern J´at´ekelm´elet ´es gazdas´ agi viselked´es c´ım˝ u k¨onyv´enek es megjelen´es´ehez k¨otik. F˝o k´erd´esfeltev´ese olyan szitu´ aci´ ok elemz´ese, amelyekben egym´ assal ´erdekellent´etben ´all´o, racion´alisan cselekv˝o egy´enek hoznak d¨ ont´eseket.

Algoritmikus játékelmélet jegyzet

Ilyenre a legk¨ ul¨onb¨ oz˝obb kontextusokban l´athatunk p´eld´ akat. Az algoritmikus j´ at´ekelm´elet viszonylag friss ter¨ ulet minthogy maga a sz´am´ıt´astudom´any is el´eg fiatal ; a sz´am´ıt´astudom´any ´es a j´ at´ekelm´elet k´etir´ any´ u k¨olcs¨ onhat´as´ an alapul.

reklám bináris lehetőségek

Az algoritmikus gondolkod´ as itt is, ahogy a matematika sz´amos m´as ter¨ ulet´en is u ´j szeml´eletet adott: hogyan tudj´ak p´eld´ aul az egyes j´at´ekosok hat´ekony algoritmus seg´ıts´eg´evel megtal´ alni a legjobb strat´egi´ ajukat? Az internet megjelen´ese ugyanakkor eg´eszen u ´j, j´at´ekelm´eleti szempontb´ol ´erdekes szitu´ aci´ okat eredm´enyezett.

Pongrácz Alex blogja

Ilyen jelens´eg ¨ onmag´ aban az is, hogy az internet k¨ozponti ir´ any´ıt´as n´elk¨ ul, sz´amtalan, egym´ ast´ ol f¨ uggetlen cselekv´esb˝ ol alkult egy j´ol m˝ uk¨od˝o nagy rendszerr´e. A minden eddigin´el gyorsabb kommunik´aci´ o pedig u ´jfajta piaci mechanizmusok megjelen´es´et hozta mag´aval.

A jegyzetben klasszikus j´at´ekelm´eleti eredm´enyeket ismertet¨ unk algoritmikus n´ez˝opontb´ol, valamint u ´jabb sz´am´ıt´astudom´anyi eredm´enyeket. A k¨onyv teljes eg´esz´eben let¨ olthet˝ o a www.

A jegyzetben nem adunk hivatkoz´asokat, ezek a k¨onyvben megtal´ alhat´oak. A t´ argyhoz anal´ızis alapismeretek mellett a sz´am´ıt´asi bonyolults´ag alapfogalmai sz¨ uks´egesek P, NP progl´emaoszt´alyok, NP-teljess´eg. A j´ at´ ek fogalma ´ es tulajdons´ agai A j´at´ekelm´elet k¨ozponti fogalm´ara, a j´ at´ ekra bajosan lehetne az ¨osszes jelent´es´et lefed˝o meghat´aroz´ast adni.

Kezdj¨ uk a k¨ozismert k˝ o-pap´ır-oll´ o j´ at´ekkal.

A lakosság étkeztetését hatósági jegyrendszer útján oldják meg, a csapból már egyáltalán nem folyik víz, a fák teljesen eltűntek a városból, a főtéren összetorlódott, működésképtelen ócskavassá vált gépjárművek pedig csak még tovább fokozzák a posztapokaliptikus hangulatot. A film egyébként illeszkedett a kor meglehetősen pesszimista hangulatot képviselő atmoszférájába: mindössze öt évvel Paul R.

A t´ abl´ azat sorai az els˝o, oszlopai a m´asodik j´ at´ekos egyes d¨ ont´esi lehet˝os´egeit jelentik; az egyes poz´ıci´okban lev˝o sz´amp´ arok elemei az els˝o, illetve a m´asodik j´ at´ekos pontsz´ am´ at adj´ak meg az adott kimeneteln´el. Ezt a t´ abl´ azatos ´abr´ azol´asi form´at a j´at´ek norm´ al form´aj´ anak fogjuk nevezni.

forex hely áttekintése

Ez egy v´ eges, determinisztikus, k´ etszem´ elyes, nulla-¨ osszeg˝ u, szimmetrikus, teljes inform´ aci´ os, egyl´ ep´ eses, szinkron j´at´ek. Az egyes j´at´ekosok d¨ ont´esi lehet˝os´egeit strat´ egi´ aknak nevezz¨ uk.

"Снова мы, люди, - продолжила она свою мысль, - добиваемся гегемонии, растаптываем слабейших". Алиенора и Жанна присоединились к Николь много позже, чем она ожидала. Потом все трое медленно направились вдоль берега рва. Один из роботов всегда находился впереди - на разведке, - чтобы избежать встречи с другими людьми.

A v´ egess´ eg ezek sz´am´ ara vonatkozik: v´eges sok j´at´ekos si éles algoritmikus kereskedés, mindegyik v´eges sok strat´egi´ aval. Strat´egia alatt mindig egy, az eg´esz j´ at´ek kimenetel´et egy´ertelm˝ uen meghat´aroz´o d¨ ont´est fogunk ´erteni.

satoshi to bitcoin rate

A sakk eset´en p´eld´ aul strat´egia alatt nem a soron k¨ovetkez˝o lehets´eges l´ep´esekre gondolunk, hanem a teljes j´at´ek lej´atsz´as´at meghat´aroz´o szab´alyt. Kicsit form´alisabban: mind a vil´agos, mind a s¨ot´et j´at´ekos egy strat´egi´ aja egy olyan f¨ uggv´eny, amely a t´ abla minden lehets´eges ´ all´as´ ahoz ´es az ahhoz vezet˝o kor´abbi l´ep´esek sorozat´ ahoz hozz´ arendel egy k¨ovetekez˝o l´ep´est az adott sz´ınnel.

Ennek megfelel˝oen a sakkban roppant nagym´eret˝ u a strat´egi´ ak sz´ama, ´am m´eg mindig v´eges; ellent´etben a v´egtelen kock´asf¨ uzeten j´atszott am˝ ob´aval.

Ennek birtok´aban a j´at´ekvezet˝o vagy egy sz´am´ıt´og´ep automatikusan le tudja j´ atszani a meccset ´es eredm´enyt hirdethet.

Felt´etelezz¨ uk, hogy a j´ at´ekosok az egyes kimeneteleket ¨ossze tudj´ak hasonl´ıtani, ´es el tudj´ak d¨ onteni, melyik kedvez˝obb sz´amukra.

S˝ ot, ´ altal´ aban azt az er˝ osebb felt´etelez´est is megtessz¨ uk, hogy minden kimenetelhez egy val´os sz´amot, a nyeres´eg¨ uket tudj´ak rendelni. A vesztes´eg negat´ıv ´ert´ek˝ u nyeres´eg, a nulla kimenetel pedig semlegesnek sz´am´ıt.

Однако, - продолжила предводительница октопауков, - мы попали в затруднительное положение и нуждается в твоем совете. Николь ощутила, что пульс ее заторопился, и попыталась успокоиться. - Что случилось. - спросила. - Вероятно, вы заметили, что последние несколько дней прошли без бомбардировок, - ответила Верховный Оптимизатор.

Nulla-¨ osszeg˝ u a j´ at´ek, ha a j´ at´ekosok ¨ossznyeres´ege nulla, teh´at egym´ as k´ar´ara tudnak nyerni. Egy k´etszem´elyes j´at´ek szimmetri´ aja alatt azt ´ertj¨ uk, hogy a k´et j´at´ekos strat´egi´ ainak a halmaza egy-az-egyben megfeleltethet˝o u ´gy, hogy felcser´elve ˝ oket a m´asik j´at´ekos kifizet´es´et kapjuk.

Teljes inform´ aci´ os alatt azt ´ertj¨ uk, hogy minden j´at´ekosnak rendelkez´es´ere ´all minden olyan inform´aci´ o, ami a j´at´ek kimenetel´et befoly´ asolja, ´es ami alapj´an a t¨ obbiek meghozz´ak a d¨ ont´es¨ uket.

A sakk u ´ gyszint´en teljes inform´aci´ os, a p´ oker azonban nem az. Determinisztikus alatt azt ´ertj¨ uk, hogy a j´at´ek szab´alyai k¨ozt semmilyen v´eletlen t´enyez˝o nem szerepel ellent´etben a k´artyaj´at´ekokkal ; azt viszont ´altal´ aban megengedj¨ uk, hogy az si éles algoritmikus kereskedés j´ at´ekosok a saj´at d¨ ont´es¨ uk meghozatal´ ahoz a v´eletlent pl.

A j´at´ekelm´elet fontos felt´etelez´ese a j´ at´ekosok racionalit´ asa. Ebbe bele´ertj¨ uk egyr´eszt, hogy a j´at´ekosok tiszt´ aban vannak a saj´ at si éles algoritmikus kereskedés illetve c´elf¨ uggv´eny¨ ukkel; tiszt´ aban vannak saj´at lehets´eges d¨ ont´eseikkel; arra t¨ orekszenek, hogy a c´elf¨ uggv´eny¨ uket maximaliz´ alj´ak, ´es az ehhez vezet˝o lehets´eges legjobb d¨ ont´eseket hozz´ ak a rendelkez´esre ´all´o inform´aci´ ok alapj´ an.

Az, hogy k´epesnek tekintj¨ uk ˝oket egy ilyen d¨ ont´es meghozatal´ ara, val´oj´ aban egy nagyon er˝os ´es egy´altal´ an nem term´eszetes feltev´es.

új tokent kell kapnia

A k¨oznyelvben a racion´alis j´at´ek szinonim´ajak´ent haszn´alt sakkra p´eld´ aul egy´altal´ an nem teljes¨ ulnek: a j´at´ekosok a borzaszt´ o mennyis´eg˝ u lehets´eges d¨ ont´es¨ uknek val´oj´aban csak egy elhanyagolhat´o szelet´et tudj´ak r´ aad´asul er˝osen korl´atozottan m´erlegelni.

Az els˝o sz´am´ıt´og´epek megjelen´es´et˝ol kezdve fontos t¨ orekv´es volt, hogy az ember megver´es´ere k´epes programot ´ırjanak; a gy˝ ozelem id˝opontj´anak et szokt´ak hirdetni, amikor az IBM Deep Blue g´epe legy˝ ozte Kaszparovot. M´egis, a j´at´ekelm´elet a sakkal kapcsolatban nem sok ´erdekeset tud mondani; ez a gy˝ ozelem legink´abb a technol´ ogi´ anak, a hatalmasra n¨ ovelt sz´am´ıt´asi kapacit´ asnak k¨osz¨ onhet˝o. A korl´atozott racionalit´as azonban ´epp´ ugy igaz a sz´am´ıt´og´epekre is, val´oj´ aban ˝ok is csak egy apr´ o szelet´et l´atj´ak ´ at a lehet˝ os´egeknek.

A racionalit´ashoz szorosan kapcsol´ od´o, itt ´eppen csak ´erintett fogalom a racionalit´ as k¨ oztud´ asa: amellett, hogy a j´at´ekosok racion´alisak, tudj´ak egym´ asr´ol is, hogy racion´alisak, tudj´ak azt, hogy mindenki m´as tudja hogy a t¨ obbiek racion´alisak, ´es ´ıgy tov´abb a v´egtelens´egig.

Archive for the category “Szuverenitás”

Visszat´erve a k˝o-pap´ır-oll´ o tulajdons´ againak jellemz´es´ehez: ez egy egyl´ ep´ eses szinkron j´at´ek, mivel egyetlen l´ep´esben ´er v´eget, ´es a k´et j´ at´ekosnak egyszerre, a m´asik d¨ ont´es´et˝ol f¨ uggetlen¨ ul kell megv´ alasztani strat´egi´ aj´ at.

Ezek egyike sem igaz a sakkra; ezt szekvenci´ alis j´at´eknak si éles algoritmikus kereskedés uk. Az ilyen j´at´ekokban minden l´ep´esben pontosan az egyik j´ at´ekos l´ep nem felt´etlen¨ ul felv´altva, de valamilyen meghat´arozott szab´aly szerint.

Mint fentebb eml´ıtett¨ uk, hogy a sakkot - ´es ´ altal´ aban a szekvenci´alis j´at´ekokat - is tekinthetj¨ uk egyl´ep´eses szinkron j´at´eknak, ahol a j´at´ekosoknak csup´ an egyetlen d¨ ont´est kell meghozniuk: azt, hogy milyen strat´egi´ aval j´atszanak.