Natrium Muriaticum (nátrium-muriatikum). Nátrium Muriatikum alkalmazása homeopátiában

Otthoni munka törvényjavító, KRE-DIt /1 – KRE-DIt

Gábrityné dr. Molnár Irén A jugoszláv társadalmi környezet Lehet, hogy ez a kritérium nem volt a legszerencsésebb, hisz az emberek nem kimondottan a képességeik alapján, hanem nemzeti hovatartozásuk szerint kerültek pozíciókba, mégis a kisebbségek legtöbbje elégedetten működött így együtt a többségi nemzettel. A magyarok számára sem maradt más, mint az állami szférán kívüli szervezkedés civil és más társadalmi szervezetekmint újabb lehetőség az önszerveződésre. Jelentős számú érdekszervezetet, társadalmi és művelődési, sőt vallási szervezetet vagy mozgalmat jegyeztek be főleg az észak-bácskai körzetben, de jó néhány működik Bánságban és Újvidéken is.

A vajdasági magyarok az elsők között alakították meg érdekszervezetüket, amely pártként viselkedett Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, Ma hat magyar párt van: a Vajdasági Magyarok Szövetsége a legutóbbi választások óta 3 szövetségi, 4 köztársasági és 13 tartományi képviselőjük van szabadkai székhellyel; Vajdasági Magyarok Otthoni munka törvényjavító Szövetsége az A választásokon a magyar szavazópolgárok nagy része paszszív maradt, a magyar pártok pedig nem fogtak össze megfelelően.

Bevezető gondolatok Elmondható, hogy mind a magyar, mind a nemzetközi munkajog elsősorban az úgynevezett hagyományos vagy tipikus, vagyis a határozatlan idejű, teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra rendezkedett be. Ez alapján a munkaszerződést egy munkáltató és egy munkavállaló jogalany köti egymással, és a munkaviszonyt a munkáltató által meghatározott helyen és időben, a munkáltató eszközeivel történő munkavégzés jellemzi. Korábbi tanulmányaimban már hangot adtam azon meglátásomnak, mely szerint a munkavégzés terápiás ereje segíti a fogyatékossággal élő emberek egészséges önképének kialakítását, valamint hozzájárul a társadalmi beilleszkedésükhöz azzal, hogy a keresőtevékenység végzése okán a kiszolgáltatott, eltartotti szerepkört felváltja a társadalom számára való hasznosság érzülete. A fentiekből kiindulva a foglalkozási rehabilitáció folyamatának elsődleges célja a megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerőpiacra történő visszaintegrálása. A jogszabályok a törvény előtti egyenlőséget ugyan biztosítják, de nem teremtik meg automatikusan az esélyegyenlőséget.

Mellesleg a jelenlegi választási törvény a nagy pártoknak felel meg: e törvény szerint olyan választási körzeteket alakított ki a hatalmi párt, amely szétszórja a nemzeti kisebbségek szavazópolgárait.

Hiszen nap mint nap tapasztalják, hogy nem juthatnak vezető pozícióba, bizalmatlanok velük szemben a másik nemzet tagjai. A bíróságokon, iskolaigazgatóként otthoni munka törvényjavító egy gyár vezetőjeként elvétve találunk egy-egy magyar nevet már Bácskában is.

A magyar anyanyelvű egyetemisták körében különösen és szinte hihetetlenül nagy a begubózás, az apolitikus magatartás. Szinte megbénult az egyetemista szervezetek működése az egyes karokon, véleményüket valamennyien az egyetemen kívül hangoztatják. A vajdasági magyar iskolahálózat időszerű kérdései A magyar nyelvű általános iskolai 4, 6 majd 8 osztályos oktatás a szocialista Jugoszláviában Vajdaságban ben beindult, annak ellenére, hogy egyes adatok szerint végén mindössze két magyar középiskolai tanárt és tanítót a korábbi helyett tartottak számon.

Mégis fokozatosan megnyíltak a gimnáziumok és a szabadkai tanítóképző — között mintegy magyar tanító szerzett itt okleveletvalamint újvidéki és eszéki tagozataik.

Otthoni munka,saját web irodával!

A szabadkai tanárképzőben főiskola és között magyar egyetemista diplomált. Az Újvidéki Egyetem ben alakult, de nemcsak a bölcsész- és a mezőgazdasági karokra jutottak be magyar fiatalok, hanem hamarosan a többi — közgazdasági, természettudományi, műszaki, jogi stb. Nyelv- és irodalomtanárok, fordítók 21 Gábrityné dr.

A kemence hőjétől. Melegen szoba. A forró napon. A bal oldalon fekvő helyzetben. A háttérben mentális terhelés.

A sorvadás érdekes módon a tömbmagyarság térségében, Észak-Szerbiában, otthoni munka törvényjavító anyaországhoz közeli községekben volt észlelhető: Zentán tanulóval kevesebbSzabadkánTopolyán 78Zomborban 70Törökkanizsán 63 stb. Az emigráció tehát megtette a magáét. Vegyes, szerb-magyar nyelvű tagozaton négy vajdasági községben és négy zeneiskolában tanultak tanulóközülük volt magyar. Különösen kevés volt a magyar szakközépiskola. Hamarosan bekövetkezett a középiskolai reform, a klasszikus gimnáziumok megszűntek, s mindössze 28 szak volt magyar nyelven is főleg ÉszakBácskában.

A korábbi tanévhez viszonyítva 2 középiskolai tagozattal kevesebbet nyitottak, mert tel kevesebb magyar tanuló fejezte az általános iskolát.

nyereséges bináris opciós stratégia kezdőknek parabola sar bináris opciók stratégia

Legtöbb két- 22 23 A korábban önálló magyar iskolákat az ötvenes években otthoni munka törvényjavító összevonták a szerbekkel, hogy kialakulhasson a területi iskolák rendszere. Sok helyen az iskola volt az egyetlen magyar nyelvű nemzetiségi intézmény, művelődési hely; az átszervezés után önállóságával otthoni munka törvényjavító elvesztette ezt a szerepét is.

Ez jelentős veszteség volt, hisz sok helyütt megszűntek a felső tagozatok, a szülők pedig riadtan íratták át gyermekeiket szerbhorvát tannyelvű osztályba. A gyors pénzrendszerek és összevont iskolákat ugyan a testvériség-egység jelszóval indokolták, ez otthoni munka törvényjavító az asszimiláció felgyorsulását hozta magával.

Megkísérelték az egy osztályon belül két nyelven való párhuzamos tanítást minden tantárgybólvagy a tantárgyak egy részét anyanyelven, másokat szerbhorvát nyelven tanították.

Volt egy olyan szabadkai gyakorlat is, hogy a középiskolák első két osztályában magyarul, a harmadik és negyedik osztályban szerbül folyt az oktatás.

Főleg szaktantárgyakat tanítottak szerbül. Ezt tetőzte az ún. A magyar nyelven is oktató iskolákban a Vajdaságban fokozatosan csökkent a tanulók és tanárok száma. Miért van az, hogy a magyar gyerekek tömegesen a hároméves szakközépiskolát választják, míg a szerb tanulók a négyéves középiskolába indulnak, és már rajtban is az egyetemekre pályáznak? Ennek nyilván az is egyik oka, hogy a magyar nyelvű felvételi vizsga csak a szabadkai felsőoktatási intézményekben gyakorlat; egyébként hivatalosan nincs még magyar főiskola sem Vajdaságban.

Különösen sok falusi magyar fiú dönt a hároméves vagy kétéves gépészeti, mezőgazdasági, villamossági szak mellett, a leányok pedig a kereskedelmi elárusítóélelmiszeripari vagy egészségügyi szakot választják.

A szerb ajkú középiskolások körében legnépszerűbb a négyéves közgazdasági technikum és a gimnázium. A háborús években már csak a szabadkai Közgazdasági, Építészeti Karra ben nyílt és a Műszaki Főiskolára, valamint az újvidéki Magyar Nyelv- és Irodalom Tanszékre és az óvónőképzőbe iratkozott be kisszámú magyar ajkú főleg lány hallgató. A többi karokon már nem volt gyakorlat kivéve néhány pozitív esetet a magyar nyelvű oktatás még néhány tantárgyból sem.

Azt tapasztalhatjuk, hogy a magyar ajkú középiskolások és egyetemisták szívesen folytatják tanulmányaikat Magyarországon. Évente szabad becslés alapján kb. Fennáll az a veszély, hogy nem térnek vissza szülőföldjükre, mert vagy állandó munkát vállalnak, otthoni munka törvényjavító családot alapítanak külföldön. Szakonkénti megoszlásuk a következő volt: Bölcsészettudományi Kar ebből 92 tanul magyar nyelven is Vegyészeti Kar 39 Mezőgazdasági Kar 89 Jogi Kar 45 Természettudományi-matem.

Kar nak volt lehetősége magyarul Szabadka otthoni munka törvényjavító hat tantárgyból Orvostudományi Kar Tanítóképző Kar Zombor 40 en magyarul hallgattak 9 tantárgyat Testnevelési Kar 37 Művészeti Akadémia 51 12 egyetemista magyarul hallgatott 4 tantárgyat Összesen: magyar nemzetiségű tanuló Felsőfokú oktatás a törvényes előírás értelmében Szerbiában csak szerb nyelven folyik. Igaz a törvény nem tiltja és a jóhiszemű karok vezetői lehetővé teszik a magyar csoportok létrehozását az előadások és gyakorlatok megtartása a magyarul tudó, vagy magyarul előadni hajlandó tanároktól jóakaratától is függha legalább 30 fős a csoport.

Hozzá kell tenni, hogy a kilencvenes évektől kezdve már nem adnak ki egyetemi tankönyvet, sem segédeszközt a nemzeti kisebbségek nyelvén. A Internetes kereskedelem megélhetése Karon mindössze 24 Gábrityné dr. Anyanyelvén mindössze magyar egyetemista tanulhat. Dicséretes otthoni munka törvényjavító otthoni munka törvényjavító Műszaki Főiskolának az a gyakorlata, hogy az egyetemisták minden tantárgyat magyarul is hallgathatnak.

Ebben az intézményben ban magyar fiatalt tanult. Az oktatás és a szakképzés szerepe a nemzeti kisebbségek életében Közép- és Kelet-Európa legtöbb országában fejlett oktatási és szakképesítési rendszert örököltünk a szocializmusból.

El kell ismernünk, hogy az utóbbi fél évszázadban hihetetlen fejlődést értek el a balkáni országok is a tudomány és a szakosítás terén, a korábbi évszázadhoz, vagy éppen a két világháború közötti időszakhoz viszonyítva.

Az erőltetett iparosítási tervek, az írástudatlanság felszámolása, a nagy lendületet diktáló szocialista erkölcs és feladatok megtették a magukét. Iskoláztatás terén sikerült nagy előrelépést tenni, hisz a ideológia meg is követelte az emberi erőforrás befolyásolását. Az államosított iskolarendszer és munkahelytervezés, egy időben úgy tűnt, megoldja az aktív lakosság foglalkoztatottságát.

A beiskolázás az általános iskolákban kötelező volt, míg középfokon már szakosítást jelentett, de a fiatalok legnagyobb része, ha tehette, egyetemeken tanult tovább. A szocialista országok egyébként a fiatalok munkanélküliségét is otthoni munka törvényjavító oldották meg, ugyanakkor lekötötték a lakosság egy részét az adminisztrációban és a szolgáltatásokban oktatás, egészségügy. A titói Jugoszlávia szétesése tragikus következményekkel járt: az ország belső szerkezeti és gazdasági diszproporció ismereté26 ben azonban egyértelmű volt, hogy nem lehetett megmenteni egy olyan tákolmányt, amelyben a piacorijentáltság otthoni munka törvényjavító a valódi rendszerváltás igényével — szembesült a központi politikai ellenőrző rendszer híveivel, akik pozícióikat féltve ellenálltak.

Falak Lehetséges javítások egy sikertelen lakásban. Ha az apartman fizet a települési lakás felújításáért vagy cseréjéért. Házkód és magában foglalja A legtöbb apartman túlnyomó része privatizálódik ma. Ez nem titok.

A nagy reményekkel bevezetett önigazgatási szocializmus értékrendszerének kiépítése és továbbvitele az oktatási rendszer feladata is volt, amibe a szocialista állam sok pénzt és energiát fektetett. Az oktatás egyik funkciója a társadalmi integráció volt, ahol a meghirdetett elvek szerint szociális egyenlőség és mindenkinek egyforma esélye van. Az etnikai és vallási különbségek között fennállhatott bizonyos feszültség, de ezt minden téren elnyomták az ideologizált önigazgatású erkölcs értékrendszerének propagálásával.

Az oktatásban, úgy tűnt, utat engednek a kreativitásnak és a sokszínűségnek, sőt a nemzeti kisebbségek is látszólag többet kaptak, mint otthoni munka törvényjavító. Hosszabb elemzés után rájövünk, hogy az oktatás funkciója a különbségek megszüntetése volt, de a nemzeti kisebbségek asszimilációjának eszköze is lett.

A volt szocialista országok oktatási rendszerének közös fogyatékosságai is voltak. A tanügyi személyzet fölött gyakorolt központosított ellenőrzéshez kizárólag állami iskolák létezése és fix fizetések társult politikai magatartásuk ellenőrzése is. Az egyéni döntés fölött ott volt a párt szelleme, a társadalmi-politikai magatartásról szóló pártvélemények, amelyek meghatározták a tanárok karrierjét.

Az ideologizált tantervek és a káderek megszűrése megtette a mi az olymp trade bináris lehetőség háttérbe szorították a kreativitást és elsorvasztották a helyi kultúrát, a nemzeti otthoni munka törvényjavító. A képzési rendszerben háttérbe szorultak a humán és társadalmi 27 Gábrityné dr.

Mai napig érezhető a jog, pszichológia, szociológia alulértékelése. Talán csak a vezetéstudomány, a piackutatás és egyéb otthoni munka törvényjavító diszciplínák kezdtek újabban felfelé ívelni. Továbbra is hiányzik a jó pénzügyi vagy más szakember, amit viszont a magánszektor már igen-igen keres. Az egykori munkaerő-tervezés meghatározta a szakképzett és betanított munkások területenkénti létszámigényét.

Az esetleges munkaerő-felesleg latens munkanélküliséget okozott a vállalatokban, átképzésükre nem volt pénz, sem hajlandóság. Az állam, illetve a minisztériumok által meghatározott tanterveket, eszközöket és a kádereket újra és újra a korábbi szinthez mérten tervezték, így hatékony változásokat, reformokat nem lehetett bevezetni a pártszemlélettől függetlenül.

A kezdetben jónak tűnő általános iskolai rendszer így vált elavulttá, távol az interdiszciplináris szemléletektől, gyakorlatiasságtól. A szakosítást túlzásba vittük, a 13—14 éves gyerekektől megköveteltük, hogy pályát és szakmát válasszanak többszáz szakma különböző szakképesítési szintje és rendszere közülahonnan azonban később nincs visszaút.

A fejlett európai országokban szakmát a fiatalok 17—18 éves korban választanak mintegy 15—20 átfogó és kipróbált szakképzési program közül. Idővel, ha a munkaerőpiac történetesen nem fogadja be őket, van lehetőségük átképzésre, sőt a munkaadó finanszírozhatja is továbbképzésüket. A kutatóprogramokkal szorosan kapcsolatban van tehát az oktatás, és igyekszik interdiszciplinárisan alkalmazkodni a gyorsan fejlődő otthoni munka törvényjavító, piaci igényekhez.

Az elavult taneszközök pótlása laboratóriumok, komputerek nehezen valósul meg egy polgárháborúval küszködő államban, ahol a tantermek otthoni munka törvényjavító fűtetlenek.

A tanárok átképzése nem mindig a tehetség és a tudás kritériuma szerint történik, hanem politikai szelekciót végez az uralkodó elit. A minisztérium által kinevezett iskolaigazgatóknak teljhatalmuk van, az ellenzéki eszme meggátolására törekszenek, s nem engednek utat a demokratikus és liberális eszméknek. Térségünkben hatalmas igény van az oktatásügy autonómiája iránt, amit különösen az egyetemek és az anyanyelvüket használni szándékozó kisebbségek követelnek.

ebook kereskedési operációs stratégiák a forexen működő kereskedési rendszerek bináris opciókhoz

Az adminisztráció azonban legtöbbször pénzügyi problémákra hivatkozva minduntalan leépíti az autonóm oktatási csatornákat és a nem államnyelven folyó oktatást is. Az iskolaügy központosítása Szerbiában feszültséget okoz az alkotó és kreatív káderek, az önkormányzatok, valamint a nemzeti kisebbségek és az állam között is.

Az oktatási rendszerünkben tapasztalható hátrányokat fokozatosan kiküszöbölhetjük, ha felszámoljuk a szigorúan központosított állami finanszírozási rendszert ideológiájával otthoni munka törvényjavító, helyet- Az általános társadalmi demokratizálódás, a tolerancia és az európai gondolkodás meghozná Szerbiában a piacorientáltság előretörését a pozíciójukat féltő állami káderekkel szemben.

Ez ugyanakkor a munkaerőpiacon az érdemes tudás és szakképesítés előnyét is jelentené. A piaci igényekre meg kell tanulni reagálni, állást, szakképesítést szerezni, és újra alkalmazkodni ezekhez az igényekhez. Ez újfajta életmódot, kockázatvállalást jelent az embereknek, amivel bizony nem tud mindenki lépést tartani.

Itt differenciálódnak a jelenleg elégedett, változást nem akaró privilegizált rétegek és a változásokat mindenképpen igénylő, elégedetlen, jövedelem nélküli, esélyt váró tömegek. Így alakult ki az egyetemeken a rendszert pártolók és a rendszert leváltani akarók tábora, az utóbbiak vállalják a konfrontálódást is, hisz a reményt vesztett fiatalok, munkanélküliek tömegének már nincs mit veszteniük.

A rendszerváltást igénylők Európát beutazva otthoni munka törvényjavító, hogy fejlődni, alkalmazkodni képes, kreatív és újító szellemű káderekre van szükség, akik rugalmasan tudnak alkalmazkodni a piac igényeihez és 28 Gábrityné dr. Ehhez itthon esélyt kell teremteni, az oktatásban is alkalmazni a kommunikatív, nyílt, elemző típusokat, nem pedig az engedelmeskedő, behódoló személyeket preferálni.

A nemzeti kisebbség ösztönösen és tudatosan is a rendszerváltást pártolja, hisz esélyének növekedését látja az európai jellegű polgári jogokban, vagy a piac jellegű munkaerő-konkurenciában.

A nemzeti kisebbség tagjai egyébként is megszokták, hogy többszörösen bizonyítaniuk kell ahhoz, hogy otthoni munka törvényjavító, előrejussanak az iskolában, munkahelyen. A nemzeti kisebbségek ma Szerbiában háttérbe szorulnak az államnyelven tanulók mögött.

  • A rövid cím Világ szerepelt a könyv gerincén és a kötéstáblán, s ezért is természetes, hogy utóbb ez a név vált közkeletűvé.
  • Az Szkt.
  • Осознав, что она располагает лишь несколькими минутами для прощания, Николь ощутила волну ужаса, невзирая на данное себе обещание оставаться спокойной.
  • Возможно.
  • KRE-DIt /1 – KRE-DIt

A legfontosabb jelenleg a lehető leghatékonyabban az anyanyelvű alapfokú oktatás színvonalát megőrizni, nem engedni, hogy csökkenjen a tagozatok száma, azután pedig a középfokú oktatás szerkezetének korszerűsítését elérni ami nemcsak a nemzeti kisebbségek érdeke és feladata. A túl korai szakmaválasztás 14 éves korban és a rendkívül felaprózott szakosítási rendszer nem ad elegendő esélyt a minimum 15 otthoni munka törvényjavító kisebbségi tagozatoknak. Közismert, hogy az általános tantárgyakat még esetleg magyarul, de a szaktantárgyakat már szerb nyelven tanulják a középiskolások.

A főiskolai és egyetemi felvételi vizsgáknál szintén csak elvétve nyereséges stratégiák bináris opciók kereskedésekor a magyar nyelv használatát Szabadka pozitív példaami hátrányt szül az anyanyelvükön tanuló nemzetiségeknek.

forex piaci munka kereset az interneten napi 20 tól

Sok magyar gyermek nem is tervezi az egyetemi színtű továbbképzést, sőt legtöbbjük hároméves szakközépiskolába iratkozik. Így alakul ki az a helyzet, hogy az államalkotó nemzet tagjai igazgatók, munkavezetők lesznek, a nemzeti kisebbség tagjai pedig kétkezi munkások. Ezek a családok egy-két generáció távlatában végleg elvesztik azt a jellegzetes vajdasági magyar identitásukat, amiért elődeik itt megküzdöttek.

Jelenleg igen nagy problémát jelent a Vajdaságban a fiatal szakkáderek külföldre távozása, hisz tanárhiánnyal küszködünk.

mi a bitcoin és hogyan lehet pénzt keresni hogyan lehet óránként 0 1 bitcoinot készíteni

A tanügyben a munkahelyeket főleg a Boszniából és Krajinából menekültek foglalják el. A vajdasági iskolák legújabb címtárának feltérképezésekor kiderült, hogy már csak elvétve van magyar elnevezésű iskola, ahol még biztos a magyar tagozatok folyamatos fenntartása. Még kevésbé gyakorlat, hogy a minisztérium magyar igazgatót nevez ki az iskolák élére.

gazdasági szókincs opció kereskedés és magány

Hiány van pedagógusokban és a kisebbségi nyelvet beszélő iskola-pszichológusokban is. A központilag ellenőrzött és előírt tantervek már alig tartalmaznak magyar történelmet, nemzeti hagyományokra és azonosságtudatra nevelő elemeket. Ezeket önszorgalomból, különórákon kell pótolni ott, ahol van rá igény.

Irodalom: 1. Izveštaj o stanju ljudskih prava madjarske manjine u Vojvodini, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Létünk, Symposion, nov—dec. IV évf. Amikor a magyar vagy más nemzeti kisebbségi ruszin, szlovák, román szülők szerb iskolába indítják gyermeküket, ezt nemcsak azért teszik azt, mert megszűnt a magyar vagy más nemzeti kisebbségi iskolai tagozat, hanem később nagyobb esélyre is számítanak, és kifejezik beolvadási szándékukat.

Ezzel a lépéssel veszélyeztetik a fiatal nemzedék nemzeti tudatának meg30 31 Vajdasági útkereső A magyar kisebbség iskolázottsági szintje a Vajdaságban MIRNICS Otthoni munka törvényjavító Bevezetés A jugoszláviai népszámlálások feldolgozási módszertana a különböző időszakokban változott, s ez bizonyos esetekben lehetetlenné otthoni munka törvényjavító az adatok összehasonlítását.

Vonatkozik ez az írástudatlanság és az iskolai végzettség szintjeinek tanulmányozására is. A otthoni otthoni munka törvényjavító törvényjavító részben az iskoláztatási-oktatási rendszerek igen gyakori átszervezéséből következnek.

A hosszú adatsorú összehasonlításokat és az eredmények tanulmányozását elsősorban azok a változások gátolják, amelyeket től kezdve eszközöltek a népszámlálási adatok kimutatásában és megjelentetésében is. Az Ezt az akkori népesség alacsonyabb fokú műveltsége és iskolázottsága indokolttá tette. A gazdasági és ipari fejlődés következményei azonban szükségessé tették az iskolázottsági szint állandó növelését.

Míg ig részben iskolai végzettségnek tekintették még a nem befejezett általános iskolát is, később, az új igényeknek megfelelően iskolai végzettségnek már csak a befejezett nyolcosztályos általános iskolát és az utána szerzett közép- és magasabb fokú iskolai végzettségét számították.

Mint ismeretes, az általános iskolai végzettséget legkorábban 15 éves korban lehet megszerezni. Ebből kiindulva, de a nemzetközi statisztikai-demográfiai szervezetek ajánlására is, az írástudatlanságra és iskolai végzettségre 33 Mirnics Károly A magyar kisebbség Ezt külön figyelembe kell venni, amikor az iskolai végzettséget nemzetiségek szerint vizsgáljuk, mivel utólag sem történt e tekintetben egyeztetés a korábbi és újabb népszámlálások feldolgozásában.

Írástudatlanság Az írástudatlanság a társadalmi otthoni munka törvényjavító fejletlenségére utal. A fejlett országokban alacsony, a fejletlen országokban magas a népesség szintjének írástudatlansága.

A falusi környezetben általában magasabb, a városokban alacsonyabb ez a mutatószám. A rohamos társadalmi átalakulás azt eredményezte, hogy az idősebb korcsoportokban magasabb, a fiatalabb korcsoportokban alacsonyabb ez a jelzőszám.

Vajdaságban az egyes népszámlálások időpontjaiban az írástudatlanság aránya a következőképpen alakult: Az írástudatlanok számának csökkenése abszolút és relatív számokban is jól látható.

Natrium Muriaticum (nátrium-muriatikum). Nátrium Muriatikum alkalmazása homeopátiában

Az írástudatlanok százalékos aránya 12,9-ről 4,1-re csökkent a 10 éves és idősebb népességben. Míg ban 1 írástudatlan férfira 2 írástudatlan nő jutott, addig ben 1 férfira 3 nő, bár egészében véve a javulás jól látható, hiszen feleződött az írástudatlan nők abszolút száma is.

A Vajdaság 45 községe opština közül ben 30 községben 5 mennyi pénzt keres az oldal alatt, és ben 5 százalék felett volt az írástudatlanok száma.